githubでforkされたレポジトリの同名のブランチ(例えばmaster)を持ってきて何かするには、例えば以下のようにすると良いのかな。

$ git remote add user git@github.com:user/project.git
$ git fetch user
$ git checkout -b user --track user/master